Llithfaen, Pwllheli LL53

Llithfaen, Pwllheli LL53

Outbuildings | Character Property | 200 acres (80.9 hectares)

Asking price £750,000
Eglwys 4 miles

Cyfle unigryw i brynu fferm arfordirol gymreig sy’n ymestyn i oddeutu 200 acer, gyda ffermdy sydd angen ei adnewyddu yn gyfan gwbl, yn amodol ar ganiatad cynllunio. Mae gan Ty Uchaf olygfeydd gwych ar draws cwm Nant Gwrtheyrn ac arfordir Llyn ac mae ganddo draeth trawiadol.

LLEOLIAD
Lleolir Ty Uchaf yng nghwm trawiadol Nant Gwrtheyrn ar arfordir gogleddol Penrhyn Llyn. Mae Nant Gwrtheyrn yn ddwfn mewn hanes diwydiannol a diwylliannol, gyda’r cwm yn cadw swyn yr ardal oherwydd ei arwahanrwydd a’i brydferthwch garw.

Tra’n elwa o’i unigedd, taith fer sydd o Dy Uchaf i bentref Llithfaen lle mae siop a thy tafarn gymunedol. Mae tref farchnad Pwllheli 8 milltir i ffwrdd ac mae amrediad o fanwerthwyr lleol a chenedlaethol, bwytai a thai tafarnau yno. Tra’i fod wedi’i leoli ar Benrhyn Llyn, gellir cael mynediad hawdd o Dy Uchaf i Ddinas y Brifysgol ym Mangor, Gwibffordd yr A55 ac arfordir Gogledd Cymru, gyda chysylltiadau i rwydwaith y draffordd genedlaethol. Mae cyswllt trên uniongyrchol o Fangor (30 milltir) i Euston Lundain yn cymryd oddeutu tair awr a hanner.

CYFARWYDDIADAU
Trowch o’r A499 yn Llanaelhaearn a dilynwch y ffordd tua’r gorllewin ar hyd y B4417 tuag at Llithfaen. Wrth i chi gyrraedd canol y pentref, trowch i’r dde wrth ymyl y groesffordd gyferbyn â’r siop gyda’r arwyddbost ‘Nant Gwrtheyrn’. Dilynwch y ffordd hon am ddwy filltir, sy’n mynd i lawr i’r cwm. Wrth i chi gyrraedd y gwaelod y cwm, parciwch yn ofalus ar y ffordd cyn mynediad Canolfan Iaith Nant Gwrtheyrn, gan sicrhau bod digon o le i gerbyd eich pasio. Cerddwch i mewn i’r coetir ar hyd llwybr coedwig, gan groesi’r afon a thrwy’r giât sy’n fynedfa at dir Ty Uchaf.

HANES
Mae fferm Ty Uchaf yn ymestyn dros ardal eang o gwm Nant Gwrtheyrn, lle bu pobl yn byw ers miloedd o flynyddoedd. Mae hanes y cwm yn amrywiol, gyda hanes cynnar o ffermio ac amaethyddiaeth wedi cael ei ddisodli gan chwarelu a mwyngloddio. Roedd y gwenithfaen a oedd mawr alw amdano yn cael ei gloddio o’r chwareli ac roedd yn cynnal cymuned ffyniannus o fewn y cwm yn ystod y 18fed a’r 19eg ganrif. Daeth y gwaith i ben yn y chwarel yn gynnar yn ystod
yr Ail Ryfel Byd a gwasgarodd y gymdeithas. Yn fwy diweddar, mae treflan yr hen chwarel wedi cael ei datblygu yn ganolfan ddiwylliannol ac yn ganolfan addysgol a threftadaeth adnabyddus ar gyfer yr iaith Gymraeg.

FFERMDY AC ADEILADAU
Saif ffermdy Ty Uchaf ar lawr y cwm lle mae golygfeydd heb eu hail o’r cwm o gwmpas ac arfordir Penrhyn Llyn. Cyn hyn, roedd y ffermdy yn un o dair fferm yn unig yn y cwm. Mae’r adeilad wedi’i adeiladu o garreg gyda tho llechi ac mae
angen ei adnewyddu yn gyfan gwbl ar ol iddo fod yn wag am flynyddoedd. Yn amodol ar dderbyn y caniatâd cynllunio angenrheidiol, mae gan ffermdy ac adeiladau allanol Ty Uchaf y gallu i ddarparu cartref unigryw ar gyfer teulu neu ar gyfer
ail gartref yn y lleoliad hyfryd hwn.

Mae ffermdy Ty Uchaf wedi’i leoli o fewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Arfordir Llyn. Nid yw’r eiddo wedi’i restru. Fodd bynnag, bydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y gwaith adnewyddu, ac o bosibl, ar gyfer ei ddefnyddio yn y dyfodol. Nid oes unrhyw ymholiad cyn-gais gyda Chyngor Gwynedd a dylai prynwyr posibl ddibynnu ar eu hymholiadau eu hunain.

Y TIR
Mae ffermdir Ty Uchaf yn amrywiol, yn amrywio o dir bryniog o rug at dir pori cynhyrchiol o gwmpas y ffermdy. Mae’r tir bryniog yn ymestyn i oddeutu 180 acer ac mae’n gymysgfa o dir pori grug ar y tir uchaf, gyda thir pori yn arwain at lawr y cwm ac wedyn oddeutu 23 acer o dir pori sy’n addas ar gyfer defaid a gwartheg.

Yn ogystal, mae pocedi bychain o goetir drwy’r fferm, gyda chymysgfa o goed llydanddail aeddfed a choed conifferaidd.

Y CHWAREL
O fewn ffin Ty Uchaf, mae hen chwarel wenithfaen sy’n rhan annatod o hanes Nant Gwrtheyrn. Mae’r chwarel wedi cau ers 1939, ac eto mae’i hanes diwydiannol i’w gweld yn eglur o fewn y cwm.

Mae’r cloddfeydd a’r mwynau o dan Ty Uchaf wedi’u heithrio o’r gwerthiant hwn.

YR ARFORDIR
Nodwedd arbennig o wych o’r eiddo yw perchnogaeth darn o draeth graeanog y gellir cael mynediad ato yn uniongyrchol o’r ffermdir. Mae’r traeth yn ymestyn i oddeutu 270 metr gyda golygfeydd ysblennydd o Borth Dinllaen a chyn belled i ffwrdd ag Ynys Lawd ar Ynys Môn.

GWYBODAETH YCHWANEGOL

DULL O WERTHU
Cynigir gwerthu Ty Uchaf drwy Gytundeb Preifat

DALIADAETH
Cynigir yr eiddo ar werth yn rhyddddaliadol gyda meddiant gwag.

CYNLLUN TALIAD SYLFAENOL
Dylai darpar-brynwyr ddibynnu ar eu hymholiadau eu hunain gyda Thaliadau Gwledig Cymru mewn perthynas â chofrestru’r eiddo ar gyfer Cynllun y
Taliad Sylfaenol.

FFINIAU
Bydd y Gwerthwyr yn gwerthu yn unig budd o’r fath yn y ffensys ffin, y waliau, y ffosydd, y cloddiau a’r ffiniau eraill sy’n gwahanu’r eiddo oddi wrth eiddo trydydd parti cyn belled â’u bod mewn perchnogaeth.

Byddwch yn ymwybodol os gwelwch yn dda nad oes unrhyw ffin ffisegol ar rannau o’r tir mynydd a dylid edrych ar gynllun y ffin amgaeedig, neu at unrhyw ymholiadau sy’n cael eu codi, gyda’r asiant gwerthu.

GWASANAETHAU
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw wasanaethau i’r Eiddo.

AWDURDOD LLEOL
Cyngor Gwynedd
Ffôn: 01766 771000

FFORDD-FREINTIAU, HAWLIAU A HAWDDFREINTIAU
Mae’r tir yn cael ei werthu yn amodol ar, a chyda buddion, yr holl hawliau tramwy, draeniad dwr, dyfrffosydd a lledhawddfreintiau neu hawddfreintiau tybiedig eraill a hawliau perchnogion cydffiniol (os oes unrhyw rai) sy’n effeithio ar y rhain a phob fforddfraint bresennol ac arfaethedig a materion eraill a gofrestrwyd gan unrhyw awdurdod cymwys yn amodol ar statud.

YMWELIADAU
Drwy drefniant yn unig drwy’r asiantwyr gwerthu – Carter Jonas LLP – 01248 360414

IECHYD & DIOGELWCH
O gofio peryglon posibl fferm fryniog a chyn chwarel wenithfaen weithredol, gofynnwn i chi fod mor wyliadwrus ag sy’n bosibl wrth gynnal eich archwiliad er mwyn eich diogelwch eich hun, yn arbennig felly o gwmpas tir serth a gweithiau chwarel.

The next steps...

Before making an offer on a property you will want to consider your financial situation, your income and outgoings.

Will you finance the purchase of your next property from the sale of an existing property which can put you in a chain, arrange a mortgage through your bank or buy the property outright.
 
To help you finance your next property purchase, we have a long established relationship with an independent mortgage broker who can discuss your situation with you.

Remember that having a 'mortgage decision in principle' can make you a more attractive buyer when you make an offer on a property. Contact our mortgage advisers for free, no obligation and impartial advice.
 
Some advantages of a broker are:

 • They do all the legwork for you, working on your behalf with the lender
 • They compare wholesale mortgage rates from a large number of banks and lenders all at once
 • Wholesale interest rates can be lower than retail (bank branch) interest rates
 • You get more loan options because they work with numerous banks and lenders
 • Brokers can finance tricky deals because of their knowledge and various lending partners
 • Are typically easier to get in contact with, less bureaucratic.

However with your bank maybe able to:

 • Build off existing relationship (discounts if you have a checking/saving account)
 • You may already know the banker who will handle your mortgage
 • Perhaps more trustworthy, more accountable than a smaller shop
 • Lower interest rates in some cases
 • Ability to add mortgage to existing banking profile and make automatic payments from linked account.

When it comes to making an offer on a property a bit of negotiation is to be expected, however don't offer so little that you end up in a lengthy negotiation process, as you might lose the property altogether if someone else makes a higher bid.

If other offers have been made on a property we aren't legally able to tell you what they are, but we may indicate if they were close to the asking price.


We want to make the offer process as simple as possible and by registering with an account with Carter Jonas today, you can make offers on any of our properties online and at your convenience. Just register with us online and click the 'make an offer' button on any of our properties.

 

If you have a property to sell, why not see how we can help you. Did you know we can offer all our residential clients a login that will allow them to track their property sale online.

Our offices are also open longer during the week and weekends and we can take calls from potential buyers 24 hours a day 365 days a year.

We can even take the stress out of managing your rental, our award winning lettings team offer a service that can be tailored to your needs.

Combined with over 150 years of experience and one of the highest customer satisfaction scores in the industry, Carter Jonas is the perfect property partner.

Why not book a free, no obligation valuation of your property and find out how
Carter Jonas can help you make your next move.

Whether you are looking for office or house, a farm or estate the UK property market is notoriously fast moving.

So if you want to be at the front of the property queue, ensure you are signed up to receive daily property alerts and gain instant access to your saved properties and frequent searches.

Also by registering with us online you will receive select research and relevant publications before anybody else and gain access to helpful guides, which will aid you with your property purchase.

Don't forget to use our innovative and unique property wizard to help you find properties you would may not have initially considered, and remember that by registering an account you can make an offer online on your dream home 24/7.

 • Receive email alerts
 • Fast access to your recent searches
 • Publication before anyone else
 • Helpful guides to aid you in your property search
 • Make offers on property online.

Viewing a house or flat can be an exciting time, but remember to register with you local office of Carter Jonas first.

This could give you access to confidential sales (properties we are requested not to advertise) which you will never see online.

It's also worth registering with us online, here you can setup email alerts which will be sent daily, updating you on the latest properties that match your requirements.
 
When you see a property you are interested in on our website, call us 24/7 to arrange a viewing. Or if you prefer, get in touch via our website and we will call you back to find a time to view the property that suits you.

Key Property Details
Additional attributes
Outbuildings Character Property Land/Paddock
Locality
Rural
Property type
House Country Estate Land Gite Farm Convenience Store
Total land
200 acres (80.9 hectares)
Rural Tenancy
Freehold with VP (Vacant Possession)
Carter Jonas reference
BAN180018
Search similar in neighbouring areas
Thinking of selling?

FIND OUT WHAT YOUR PROPERTY IS WORTH